Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MAKOWCU

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 2016r. z Nr 119, str. 1 za zm.), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu ul. Kościelna 2 Makowiec 26-640 Skaryszew tel. kontaktowy 48 610 44 15.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com lub pisemnie na dres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu edukacyjnego państwa dzieci i związanymi z nim działaniami wychowawczo-opiekuńczymi jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe, Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela. W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wymagane operacjami przetwarzania wynikającymi z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Udostępnione dane dobrowolnie będą przetwarzane w celu prowadzenia stosownej dokumentacji przebiegu nauczania oraz nawiązywania kontaktu.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  4. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż̇ przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych, prowadzenia dziennika elektronicznego oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.