Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu


Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji
do
oddziałów przedszkolnych
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Makowcu
w roku szkolnym 2019/2020I.        Podstawa prawna:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity -Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).


3. Rozporządzenie MEN z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób
niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów
kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka
polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju
pochodzenia
(Dz. U. z 2010r. Nr 57, poz. 361),
4. Rozporządzenie  z dn.  2 listopada 2015r. w sprawie zadań komisji rekrutacyjnej i sposobie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
5. Uchwała Rady Miejskiej w Skaryszewie nr XXIII/187/2017 z dn. 17 lutego 2017 r.
6. Zarządzenie 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy  w Skaryszewie z dn. 3 stycznia 2019 r.


II.       Termin rekrutacji

1. Nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 prowadzony jest                       w terminach podanych przez burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew.
2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani poprzez:
• umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły,
• umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.III.      Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
            w roku szkolnym 2019/2020

1. Dzieci sześcioletnie(urodzone w 2013 roku) mogą  odbyć   roczne
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat.

IV.         Zasady rekrutacji


Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego dzieci rozpoczynających w roku 2019/2020 realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego urodzonych 2013r. - dzieci sześcioletnie

oraz 
                                             
Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego dzieci chcących w roku 2019/2020 realizować  roczne  przygotowanie przedszkolne w grupie ,,4 i 5’’ latków.
2014r. - dzieci pięcioletnie
2015r. - dzieci czteroletnie
                                             


1.W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie gminy Skaryszew.

2.Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek z sekretariatu szkoły lub strony
internetowej i po wypełnieniu go odręcznie i podpisaniu składają w sekretariacie
szkoły pierwszego wyboru

Załącznik1a-Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka 6 letniego
Załącznik 1b- Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka 5 letniego
Załącznik 1c -Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka 4 letniego


3. We wniosku o przyjęcie do  oddziału przedszkolnego
w szkole rodzic/ prawny opiekun wskazuje nie więcej niż trzy wybrane publiczne
przedszkola lub publiczne szkoły w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców /prawnych opiekunów o przyjęcie do
oddziału przedszkolnego przy szkole zamieszkałych na terenie gminy jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów ustawowych(art. 20c ustawy o systemie oświaty:
Załącznik 2 -Oświadczenie1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa
Powyżej mają jednakową wartość 30 pkt.


5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu oddział nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę
kryteria ustalone przez  organ prowadzący, o których mowa w art. 20 c ust.4 ustawy o systemie oświaty
Załącznik 3 -Oświadczenia6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Skaryszew mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnych w szkole, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy niż liczba wolnych miejsc w szkole, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne z zachowaniem przepisów ust. 4-5.
7. Liczbę punktów kandydata uzyskuje się sumując wagę poszczególnych kryteriów określonych w ust4-5

8. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego lub po
zakończeniu postępowania uzupełniającego decyduje dyrektor szkoły.

9. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
4) dokumenty poświadczające objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokumenty, o których mowa w podpunktach 2, 3, 4składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

10. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia
potwierdzające spełnianie kryteriów ustalonych w porozumieniu z   organem prowadzącym:
1) oświadczenie o miejscu zamieszkania,
2) oświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy
3) oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego w naszej szkole przez rodzeństwo kandydata,
4) zaświadczenie o wpisie do CEIDG
5) oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem po szkole,
6) oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o innych uzasadnionych sytuacjach.


11. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).

12. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych przez komisję
rekrutacyjną do oddziału przedszkolnego mają obowiązek w terminie określonym
w harmonogramie rekrutacji potwierdzić w sekretariacie szkoły wolę nauki w szkole.


V. Komisja rekrutacyjna i jej zadania

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, gdy rodzice potwierdzili wolę zapisu,
4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
5) listy, o których mowa w ust. 2 i 3 podaje się do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń.
Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

6) Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określony w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów/ przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów).

4. Dane osobowe kandydatów przyjętych, zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń
korzysta z wychowania przedszkolnego w danej szkole.

5. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku i ulegają zniszczeniu
przy następnej rekrutacji.

6. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego, których rodzice złożyli skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły, przechowywane są do czasu zakończenia postępowania przed sądem.

7. W przypadku, gdy po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami odbywa się rekrutacja uzupełniająca zgodnie
z zasadami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego, poprzedzającego rok
szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
VI. Tryb odwoławczy (art. 20 zc ust. 6, 8, 9 ustawy o systemie oświaty)
1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

• wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

• wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

• złożyć skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora danej
szkoły. Skargę składa się za pośrednictwem dyrektora, którego decyzja jest
kwestionowana.
zasady rekrutacji oddzialu przedszkolnego rok szkolny 2019-2020 (PDF)