Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu
WYŻSZE KOMPETENCJE - LEPSZE PERSPEKTYWY


Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego


W Publicznej Szkole Podstawowej w Makowcu w ramach projekty unijnego „Wyższe kompetencje-lepsze perspektywy” odbywają się zajęcia rozwijające z języka angielskiego. Uczniowie klasy V poszerzają swoje zainteresowania w zakresie znajomości słownictwa, struktur gramatycznych, jak również kultury krajów anglojęzycznych. Na zajęciach uczniowie korzystają między innymi z pomocy zakupionych w ramach w/w projektu; nowych laptopów, tablicy multimedialnej. Uczniowie pracują również na Platformie e-learningowej Edumaster.pl. Uczestnictwo w tych zajęciach daje możliwość samorealizacji, praktycznego poszerzenia wiedzy a także uczy współdziałania w grupie.


Zajęcia z chemii

Zajęcia z chemii

ZAJĘCIA  ROZWIJAJĄCE  SKIEROWANE DO UCZNIÓW UZDOLNIONYCH.
Zajęcia z uczniem zainteresowanym przedmiotem i uzdolnionym chemicznie, które pozwalają  na rozbudzanie, wzbogacanie i kształcenie indywidualnych uzdolnień uczniów, a jednocześnie dzięki zastosowaniu różnych form aktywności, na wszechstronny rozwój ich osobowości i wrażliwości.


Zajęcia z matematyki

Zajęcia z matematyki

W Publicznej Szkole Podstawowej w Makowcu prowadzone są zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych i wyrównujące z matematyki w ramach projektu unijnego „Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy”. Uczniowie klasy V uczęszczają na zajęcia rozwijające, dzięki którym poszerzają i pogłębiają wiadomości matematyczne. W zajęciach wyrównujących uczestniczą uczniowie klasy III Gimnazjum, na których wyrównują szanse edukacyjne. Na zajęciach wykorzystywane są pomoce takie jak: podręcznik „Matematyka zamiast korepetycji”, tablica multimedialna, przybory matematyczne. Uczniowie chętnie i aktywnie biorą udział w zajęciach.


Zajęcia z przyrody

Zajęcia z przyrody


W szkole Podstawowej w Makowcu uczniowie klasy VI uczestniczą w zajęciach rozwijających skierowanych do uczniów zdolnych-zajęciach przyrodniczych w ramach projekty unijnego „Wyższe kompetencje-lepsze perspektywy”. Uczniowie poszerzają swoje zainteresowania w zakresie przyrody. Prowadzą eksperymenty przyrodnicze, doświadczenia, przygotowują samodzielnie prezentacje multimedialne. Uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych takich jak: albumy przyrodnicze np. „Świat przyrody”, komputery, tablica multimedialna oraz zasoby Internetu. Uczestnictwo w tych zajęciach daje możliwość samorealizacji, poszerzania wiedzy przyrodniczej, łączenia teorii z praktyką oraz uczy współdziałania w grupie.


Zajęcie skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


W Publicznej Szkole Podstawowej w Makowcu w ramach projektu ,,Wyższe kompetencje-lepsze perspektywy” prowadzone są dla 9 uczniów, którzy posiadają orzeczenie PPP, zajęcia skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia indywidualne rewalidacyjne i terapia pedagogiczna dla uczniów niepełnosprawnych. Celem zajęć jest usuwanie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, rozwijanie mocnych stron oraz stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia. Ponadto w ramach projektu prowadzone są również zajęcia skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia logopedyczne. Są to 3 grupy po 4 uczniów w każdej. Celem tych zajęć jest eliminowanie wszelkich form wadliwej artykulacji dzieci oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem. Na zajęciach unijnych wykorzystywane są pomoce zakupione w ramach realizowanego projektu.


Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe

W Publicznej Szkole Podstawowej w Makowcu prowadzone są zajęcia unijne „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy”. Uczniowie z klasy III szkoły podstawowej uczęszczają na zajęcia komputerowe wyrównujące wiedzę. Trzy dziewczynki i dwóch chłopców chętnie i aktywnie uczestniczą w prowadzonych lekcjach w każdą środę. Korzystają oni ze sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach tego projektu.


ARMIA KRAJOWA
ARMIA KRAJOWA

Współpraca z AK

więcej informacji ...
Stypendysci Urzędu Marszałkowskiego
Stypendysci Urzędu Marszałkowskiego

kliknij
Żeglarstwo
Żeglarstwo

kliknij
Indywidualizacja Nauczania
Indywidualizacja Nauczania

kliknij
NA WŁASNE KONTO
NA WŁASNE KONTO

NA WŁASNE KONTO
Program YOUNGSTER
Program YOUNGSTER

Program YOUNGSTER
Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy
Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy

kliknij
Chór Kantylena